ZESPÓŁ

Aleksandra Hofman

Aleksandra Hofman

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

+48 572 861 575

aleksandra.hofman@pozbierajmysli.pl

Pomysłodawczyni i założycielka Pracowni. Psycholog a także certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Pracuje z osobami doświadczającymi różnych trudności natury psychicznej. Zajmuje się specjalistyczną pomocą dla osób uzależnionych, a także ich rodzin – prowadząc psychoterapię współuzależnienia, DDA oraz DDD.
Oferuje profesjonalne wsparcie w problemach tj. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia nastroju. Pracuje z osobami o niskiej samoocenie, mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, doświadczającymi przemocy, posiadającymi kłopoty w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi silnych nieprzyjemnych emocji. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach swoich pacjentów, w relacji z którymi dąży do tego, by czuli się bezpiecznie i komfortowo. Z każdym z nich ustala indywidualny plan terapii.
W Pracowni prowadzi nie tylko psychoterapię indywidualną, ale również spotkania grupowe, szkolenia a także treningi rozwojowe. W razie takiej potrzeby – również on-line.
Dba o dobre samopoczucie i dobre myśli wszystkich pacjentów poradni.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe osiągnęła pracując m.in. w prywatnym ośrodku psychoterapii, poradni leczenia uzależnień, fundacji a także firmie szkoleniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia


Radosław Lepka

Radosław Lepka

Lekarz psychiatra

+48 502 651 855

radoslaw.lepka@pozbierajmysli.pl

Lekarz, specjalista psychiatrii. Zajmuje się problemami zdrowia psychicznego, w szczególności zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami od substancji chemicznych jak i behawioralnymi.
Interesuje się także historią myśli ludzkiej oraz teoriami rzeczywistości.
Oferuje konsultacje psychiatryczne również w języku angielskim.

Małgorzata Tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

+48 886 727 977
malgorzata.tomaszewska@pozbierajmysli.pl

Jestem osobą z “sercem na dłoni” – oddaną swoim pacjentom, życzliwą i kompetentną, nie oceniam. Prowadzę zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową, tradycyjnie „twarzą w twarz”, jak i on-line. Przyjmuję pacjentów również w weekendy (soboty). Specjalizuję się w psychoterapii pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w uzależnieniu od czynności (uzależnienie od hazardu, Internetu, gier, telefonu, komputera, zakupoholizmu), w profilaktyce uzależnień (czyli zapobieganiu uzależnieniom) oraz w psychoterapii DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) i osób współuzależnionych.

Znam smak ciężkiej pracy na oddziale dziennym uzależnień z ciężkimi przypadkami uzależnień (również tych z zagrożeniami życia), gdzie zawsze śpieszyłam na ratunek zdrowia i życia moich pacjentów. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i magistrem pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie (kilkuletnie) w pracy terapeutycznej na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz kierunek studiów magisterskich: pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Posiadam doświadczenie i sukcesy w pracy terapeutycznej z najcięższymi przypadkami uzależnień (osoby bezdomne uzależnione). W latach 2014 – 2018 pracowałam jako psychoterapeuta uzależnień (od 2015 roku również jako kierownik oddziału dziennego) na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w poradni uzależnienia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. W poradni uzależnienia prowadziłam grupy popołudniowe: grupę tożsamości osoby uzależnionej, grupę wstępną dla kobiet współuzależnionych oraz grupę zapobiegania nawrotom picia i brania. W latach 1999 – 2011 jako pracownik naukowy pisząc rozprawę doktorską i publikując, artykuły naukowe, zajmowałam się problematyką uzależnień i profilaktyki uzależnień.

Ukończone szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu dialogu motywującego
 • Szkolenie: „Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego”
 • Szkolenie z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z doświadczeniem traumy
 • Szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, uzależnienie od Internetu, zakupoholizm)
 • Szkolenie z zakresu pomocy parze dotkniętej problemem uzależnienia

Magdalena Żubrowska

Magdalena Żubrowska

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta rodzinny i indywidualny

+48 793 976 992

magdalena.zubrowska@pozbierajmysli.pl

Prowadzę praktykę nastawioną na pomoc DZIECIOM i OSOBOM DOROSŁYM w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Współpraca PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO z rodziną daje każdemu członkowi tej rodziny możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Pomoc ta pozwala, na przykład, sprostać wyzwaniom roli rodzica/opiekuna naszych pociech lub na nowo określić przyjęte ROLE i ustalić GRANICE w relacjach W RODZINIE.

Poza PRACĄ Z DZIEĆMI, pracuję z dorosłymi, z PARAMI i małżeństwami w trakcie lub po rozstaniu/rozwodzie, zdradzie lub porzuceniu. Niektóre pary przychodzą na spotkania, by odnaleźć siebie, inne, by rozstać się z zachowaniem godności i szacunku do siebie, szczególnie, gdy w grę wchodzą wspólne dzieci. TERAPIA PAR w sytuacji zdrady, jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba uwikłana w romans zdecyduje się go zakończyć. Z osobami, które weszły w rolę kochanków i czują dyskomfort, szukamy rozwiązań dla nich, które pozwolą im zrozumieć sens wikłania się w takie relacje.

Pracuję również z OSOBAMI DOROSŁYMI, które z różnych przyczyn zapomniały o sobie, wpadły w DEPRESJĘ, LĘKI lub NERWICE i teraz szukają siebie na nowo.

Przyglądamy się RELACJOM z partnerami, ZDRADOM, PORZUCENIU, TOKSYCZNYM ZWIĄZKOM, AGRESJI, szukamy wspólnie dobrych i zdrowych relacji, jak je rozpoznać, jak je budować, jak BYĆ ODPOWIEDZIALNYM i szczęśliwym człowiekiem.

ZAPRASZAM!


Martyna Walisiak

Martyna Walisiak

Psycholog kliniczny, Psychotraumatolog, Interwent Kryzysowy

+48 503 051 245

martyna.walisiak@pozbierajmysli.pl

Absolwentka Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Dyplomowany psychotraumatolog i interwent kryzysowy – SWPS w Warszawie.

Na co dzień obowiązki zawodowe realizuje na oddziale rehabilitacyjnym i opiekuńczo – leczniczym. W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne, ericksonowskie, systemowe oraz czerpie z tzw. terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (DBT).

Członek PTP i PTBST. Pracuje według standardów zawartych w Kodeksie etyczno – zawodowym Psychologa. Stale rozwija swoje umiejętności i kompetencje biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.

Główne obszary pracy:

 • diagnoza kliniczna z zakresu psychopatologii, zaburzeń zachowania i osobowości.
 • diagnoza neuropsychologiczna (urazy, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby neurodegeneracyjne i otępienne)
 • rehabilitacja neuropsychologiczna
 • terapia osób po traumie ( stosowane metody – procedura przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, EMDR)
 • pomoc i wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym:
  • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
  • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
  • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (choroby układu krążenia, neurologicznymi, hormonalnymi, immunologicznymi)
  • nadmiernego lęku i niepokoju
  • obniżonego nastroju
  • trudności w relacjach partnerskich, rodzinnych, społecznych
  • kryzysów rozwojowych, egzystencjonalnych, sytuacyjnych – straty, żałoby, traumatycznych wydarzeń, trudności w relacjach partnerskich/małżeńskich, rozwodu, niepłodności, zagrożenia życia lub przeżywających ciężką/przewlekłą chorobę, uporczywych dolegliwości somatycznych pomimo braku medycznych przyczyn, utraty nadziei i/lub sensu życia.

Maria Szymiec

Maria Szymiec

Psycholog, Psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT

+48 784 196 990
maria.szymiec@pozbierajmysli.pl

Psycholog, psychoterapeuta tańcem i ruchem DMT (Dance Movement Therapy), aktualnie odbywam praktyki zawodowe w tym nurcie, konsultant NSLT (Narodowej Sieci Leczenia Traumy), dyplomowany trener warsztatów i szkoleń.

Oferuję terapię indywidualną jak i w parach, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczyły w swoim życiu zdarzeń traumatycznych (utrata bliskiej osoby, wypadki, porzucenie, przemoc)
 • doświadczają problemów w relacjach z dziećmi, partnerem
 • mają trudności w stawianiu granic, komunikacji z najbliższymi
 • są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • mają obniżony nastrój, depresję
 • mają trudności wychowawcze i relacyjne ze swoimi dziećmi (bunt wieku młodzieńczego, niesłuchające dziecko, kłótnie i konflikty z dziećmi i dorastającą młodzieżą)
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć w końcu spokoju wewnętrznego
 • chcą poprzez psychoterapeutyczną pracę z ciałem rozwijać się i rozwiązywać swoje problemy.

Oferuję również pomoc psychologiczną i konsultacje dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty dla osób dotkniętych traumą, jak również warsztaty dla dzieci w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem.

Z radością angażuję się w pomoc i w pracę terapeutyczną opartą na pracy z ciałem, metody te są omawiane i dobierane indywidualnie wspólnie z klientem, w zależności od jego gotowości i chęci.

W pracy bardzo ważna jest dla mnie bezpieczna relacja, jaką może zbudować terapeuta i klient, oraz całościowe podejście do człowieka: praca zarówno z ciałem, emocjami, jak i umysłem.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi poprzez pracę terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą, oraz dorosłymi którzy doświadczali w swoim życiu porzucenia, przekraczania granic, traum rozwojowych.

Serdecznie zapraszam!


Anna Fitzgerald

Anna Fitzgerald

Psycholog, Psychoterapeuta

tel. +48 664-467-081

anna.fitzgerald@pozbierajmysli.pl

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Pracuje psychologicznie i psychoterapeutycznie w obszarach problemów:

 • radzenie sobie z emocjami
 • radzenie sobie z napięciem, stresem i napadami paniki
 • problemy z motywacją
 • problemy z poczuciem własnej wartości
 • dystymia
 • depresja
 • przeżywanie traumy
 • lęki i zaburzenia lękowe
 • problemy i zaburzenia adaptacyjne
 • problemy i zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • trudne sytuacje rodzinne, w tym np. rozwody
 • choroby onkologiczne
 • spektrum autyzmu, zespół  Aspergera, ADHD
 • obszary problemowe związane z chorobą stwardnienia rozsianego SM

* Specjalizuje i szkoli się w obszarze neuropsychologii

*** Prowadzi konsultacje i Psychoterapię dorosłych i młodzieży, w tym psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profuturo prowadząc terapię psychologiczną indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami neuroatypowymi, w tym Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD.

Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. Członek PTP, Ukończyła Psychologię na Uniwersytet SWPS, specjalność kliniczna.  ukończyła Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego i Studium Nonviolent Communication – NVC ukończyła w Szkole Trenerów „Dojrzewalni” w Warszawie. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jako trener zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz warsztatów według autorskich programów, które obejmują podnoszenie kompetencji zawodowych i liderskich, rozwój osobisty. Dodatkowo, jako wykładowca współpracuje z uczelniami wyższymi Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i WSB w Poznaniu. Tworzy programy rozwijające kompetencje studentów studiów dyplomowych i podyplomowych, wykłada i prowadzi zajęcia ze studentami. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Ukończyła kurs terapii ACT na Uniwersytecie SWPS. Praktyki stażowe odbyła w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej na oddziałach Neurologii i Leczenia Udarów mózgu. Obecnie, w trakcie pięcio letniego Kursu Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii  w Poznaniu, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne.


Marta Kędzierska

Marta Kędzierska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy

tel. +48 791 843 134

marta.kedzierska@pozbierajmysli.pl

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię par i małżeństw

Pomagam osobom dorosłym  w sytuacjach:

 • obniżonego nastoju
 • stanach napięcia, lęku
 • depresji
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • kryzysów spowodowanych trudną sytuacją życiową
 • trudności w związku z przeżywaniem chorób przewlekłych
 • dolegliwości psychosomatycznych

Prowadzę terapię par i małżeństw – pomagam przezwyciężyć kryzysy, przejść przez trudne doświadczenia – nieporozumienia, zdrady, utraty, choroby.

Pracuję także z dziećmi i rodzicami. Prowadzę psychoterapię rodzinną – pomagam znaleźć prawdziwe, często ukryte przyczyny problemów, z  którymi zmagają się dzieci i ich rodzice. Towarzyszę rodzinom w poszukiwaniu najlepszych w ich sytuacji rozwiązań i dróg rozwoju. Pracuję także z dziećmi nad przezwyciężeniem trudności rozwojowych – poznawczych, emocjonalnych i fizycznych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam studia w zakresie psychologii (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłam także studia na kierunku zdrowie publiczne na Akademii Medycznej w Poznaniu oraz filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej.

Jako terapeuta ukończyłam Poznańską Szkołę Terapii Dzieci i Młodzieży oraz wiele kursów, m. in. szkolenie z zakresu terapii narracyjnej, szkolenie dotyczące pracy metodą Kids’Skills. Obecnie jestem w trakcie ostatniego semestru kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.


Ewa Mańkowska

Ewa Mańkowska

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, pedagog specjalny

tel. +48 514 427 009

ewa.mankowska@pozbierajmysli.pl

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Pracuję w nurcie CBT, który jest uznany za jedno z najskuteczniejszych oddziaływań psychoterapeutycznych, gdyż oparty jest na rzetelnych podstawach naukowych. Jego skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w wielu wiarygodnych badaniach klinicznych. W mojej pracy korzystam również z 3 fali CBT, a zwłaszcza z terapii schematu i ACT. Od kilku lat pracę swoją poddaje stałej i systematycznej superwizji. Odbywałam staże kliniczne w rekomendowanych ośrodkach leczenia zdrowia psychicznego, a moje doświadczenia zawodowe obejmują pracę z dorosłymi i dziećmi.

Aktualnie pomagam w zakresie:

– wsparcie dla osób doświadczających trudności w relacjach, trudności w codziennym funkcjonowaniu, wspieranie w kryzysie rozwojowym, trening umiejętności wychowawczych,

– ADHD u dorosłych i dzieci, deficyt uwagi, radzenie sobie ze złością, problemy w zakresie autoregulacji zachowania,

– tiki i Zespół Tourette’a,

– zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, zaburzenie obsesyjno- kompulsywne OCD),

– zaburzenia osobowości,

– zaburzenia odżywiania,

– zaburzenia  nastroju,

– zespół stresu pourazowego PTSD,

– bezsenność, problemy somatyczne, ból przewlekły,

– diagnoza problemów neurorozwojowych dzieci (jestem certyfikowanym diagnostą ADOS2, dokonuję również oceny przetwarzania sensorycznego,  oceny w oparciu o narzędzia psychologiczne),

Regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach, w ostatnim czasie min:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami wysokiego ryzyka,
 • Zachowania samobójcze-diagnoza i interwencje terapeutyczne, Samookaleczenia,
 • Dialog motywujący w pracy grupowej w placówkach realizujących programy terapii i wsparcia dla osób uzależnionych behawioralnie ich rodzin i bliskich,
 • Dialog motywujący w pracy terapeuty,
 • Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z Celami Narodowego Programu Zdrowia, 2 edycje,
 • Uzależnienia Behawioralne, Program ograniczania picia,
 • ACT, Terapia Schematów,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą,
 • Znaczenie wczesnych więzi w życiu dziecka,
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Często odpoczywam korzystając z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Lubię literaturę skandynawską oraz muzykę filmową.

Pasjonuje mnie diagnozowanie i szukanie rozwiązań, które doprowadzają do korzystnych zmian w życiu. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie uporać się z trudnościami, a dotychczasowe sposoby poradzenia sobie z problemami Ciebie zawiodły zapraszam Cię na spotkanie.


Agnieszka Pompecka

Agnieszka Pompecka

Dietetyk, pedagog zdrowia

tel. +48 573 155 824

agnieszka.pompecka@pozbierajmysli.pl

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z zakresu dietetyki oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pedagogiki zdrowia.
Czynnie jako dietetyk pracuję w poradni Mój dietetyk od ponad trzech lat. W tym czasie zgłębiam cały czas swoją wiedzę w licznych kursach, szkoleniach i na konferencjach (m.in.):

 • Kurs na Trenera Wsparcia w Odchudzaniu, uprawniający do prowadzenia Grup Motywacyjnych Klubu Równowagi Metodą Równowagi Metabolicznej;
 • Certyfikowane szkolenie „Dietacoaching I i II stopień” , organizowane przez Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego „NutriCenter”
 • Szkolenie „Nietolerancje pokarmowe – wyzwanie współczesnej medycyny, czy mit?”,
 • Szkolenie „Nutrigenetyka, nowoczesna diagnostyka w gabinecie dietetyka. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu polimorfizmów DNA w przygotowaniu indywidualnego jadłospisu”.

Mam doświadczenie w pracy z osobami:

 • chcącymi zredukować masę ciała;
 • zmagającymi sie z chorobami autoimmunologicznymi, w tym Hashimoto;
 • zmagającymi się z insulinoopornością;
 • osobami po licznych próbach redukcji masy ciała, które szukają skutecznego rozwiązania;
 • osobami na dietach eliminacyjnych (bezglutenowych, bezmlecznych itp.);
 • osobami z jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalnego wsparcia żywieniowego;

Współpracuję z Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jestem autorką artykułów o tematyce żywieniowej dostępnym między innymi na stronie dietetyk.pl.
Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, prelekcji i wystąpień konferencyjnych.
Do każdego staram się podchodzić kompleksowo, analizując wszystkie czynniki wpływające na sposób odżywiania. Zawsze szukam indywidualnych rozwiązań, które będą drogą do lepszego samopoczucia.


Katarzyna Wojtkowiak

Katarzyna Wojtkowiak

Psycholog, Psychoterapeutka, Socjoterapeutka, Seksuolog, Psycholog dziecięcy

+48605677887
katarzyna.wojtkowiak@pozbierajmysli.pl

Katarzyna Wojtkowiak – ZnanyLekarz.pl

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna). Ukończyłam także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studia podyplomowe Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy postępuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę konsultacje psychologiczne i seksuologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Zajmuję się diagnozowaniem rozwoju dzieci, w tym prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju psychoseksualnego. Towarzyszę dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, lękami, trudnościami w relacjach społecznych i innych okolicznościach życiowych, które są wyzwaniem dla dorastającego człowieka. Wspieram także rodziców w rozwiązywaniu napotkanych trudności wychowawczych, a także w polepszaniu funkcjonowania ich rodzin. Osobom dorosłym oferuję natomiast pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w trudnych dla nich sytuacjach osobistych, problemach w relacjach z ludźmi, problemach natury seksuologicznej, stanach obniżonego nastroju, trudnościach w radzeniu sobie ze stresem, zmaganiu się z zaburzeniem psychicznym itp.

Prowadzę także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Oferta”.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, który przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) oraz brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia (NICE) uznawany jest za najskuteczniejszą formę leczenia zaburzeń psychicznych oraz wspierania pacjentów w napotykanych trudnościach życiowych czy sytuacjach kryzysowych. Badania potwierdzają skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wskazując na jej rzetelne podstawy naukowe.

Prywatnie żona i matka.

Serdecznie zapraszam!