Terapia zaburzeń dzieci ze spektrum autyzmu

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Pedagogiczne zajęcia terapeutyczne kierowane do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub / i z niepełnosprawnością intelektualną. Proces terapii rozpoczyna się od oceny rozwoju dziecka – jego potrzeb i możliwości. Metody terapii dobierane są indywidualnie i stosowane są oddziaływania niedyrektywne (responsywny styl pracy w nurcie rozwojowym) oraz dyrektywne (odnoszące się do podejścia behawioralnego) zależnie od celu terapeutycznego. Spotkanie kończy się podsumowaniem i rozmową z rodzicem / opiekunem.

KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA AUTYZMU 

Wstępne badanie diagnostyczne pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) w oparciu o wywiad z rodzicami oraz obserwację dziecka w sytuacjach spontanicznych i celowych. Badanie wstępne (przesiewowe) pozwala określić stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i podjąć dalsze kroki terapeutyczne. Kierowane do dzieci i młodzieży od 2 do 16 roku życia.

DIAGNOZA FUNKCJONALNA 

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych, pozwala wskazać deficyty oraz potencjał rozwojowy. Stosowane narzędzia: – VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL. Test składa się kilku skal, które mierzą różne aspekty rozwoju (m.in. mowę, umiejętności poznawcze, motorykę, naśladowanie, ekspresję emocjonalną, wzajemność społeczną i inne.)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS 

Zajęcia grupowe (max 4-osobowe) rozwijające i kształtujące kompetencje emocjonalne i społeczne podczas kontaktu z rówieśnikami. Celem jest nabywanie umiejętności rozumienia i kierowania własnymi emocjami, rozwijania empatii, nawiązywania relacji z innymi i współdziałania w grupie, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i samodzielności społecznej oraz funkcjonalnego komunikowania się.